Selecteer een pagina

WAB en Payroll

Een adequaat payroll pensioen

door | 14 aug 2020 | Sparen voor later

Vanuit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is een verplichting opgenomen om per 1 januari 2021 een adequaat pensioen aan te bieden aan payrollwerknemers. Doel van de WAB is de arbeidsvoorwaarden beter te laten aansluiten bij de arbeidsvoorwaarden van vaste medewerkers. Zo kan er minder worden geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden en wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om medewerkers in dienst te nemen.

Adequaat pensioen

Een adequaat pensioen kan bestaan uit een pensioentoezegging die geldt voor de medewerkers van de inlener. In de praktijk is dat niet altijd uitvoerbaar omdat de payrollwerknemers in verschillende sectoren werkzaam zijn. Er is dan ook een tweede mogelijkheid. Door de payrollwerknemers een eigen regeling aan te bieden, kan ook worden voldaan aan de voorwaarde van een adequaat pensioen. Er gelden dan wel een aantal voorwaarden;

  • Zo mag er geen wachttijd of drempelperiode zijn voordat de opbouw begint
  • De regeling moet voorzien in een ouderdomspensioen en een nabestaandenpensioen
  • De totale lasten (voor sparen, risicodekkingen en administratiekosten) zijn tenminste gelijk aan de gemiddelde werkgeverspremie voor de Nederlandse pensioenfondsen. In 2020 is dat 14,60% van de pensioengrondslag.

StiPP

Payrollwerkgevers zijn nu verplicht aangesloten bij StiPP (pensioenfonds voor de uitzendbranche) als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde ter beschikking stelt.

Vanaf 2021 vallen payrollwerknemers niet meer onder de regeling van het StiPP. Een gevolg kan zijn dat de werkgever helemaal niet meer verplicht is zich aan te sluiten bij het StiPP. Bijvoorbeeld als minder dan 50% van het premieplichtig loon gaat naar werknemers die ter beschikking worden gesteld. Als payrollwerknemers maar een klein gedeelte van het totale werknemersbestand zijn, dan blijft de verplichte aansluiting bestaan. Het is dan niet meer mogelijk om payrollwerknemer deel te laten nemen in de regeling van StiPP. Er moet dan vanaf 1 januari 2021 een apart en adequaat pensioen worden aangeboden.

Het is dus maar de vraag of payrollwerknemers ook na 1 januari via deze constructie nog worden verloond. Immers de pensioenlasten van een ter beschikking gestelde medewerker zijn lager dan het verplichte adequate pensioen voor de payrollwerknemers. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over een adequaat pensioen, of wilt u een regeling treffen voor uw payrollwerknemers? Neem dan contact op met Jelte Veenstra via 06 – 21 56 47 35 of jelte@veenstraadvies.nl.

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies