Selecteer een pagina

Corona!

Wat nu? 

Mogelijkheden voor uw pensioenregeling tijdens de corona crisis

door | 28 mrt 2020 | Sparen voor later

Wat zijn voor de pensioenregeling van uw medewerkers tijdens de corona crisis de mogelijkheden om de pensioenlasten te verlagen?

Aanleiding

Stichting van de arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben afgesproken dat ondernemingen die door het Coronavirus in liquiditeitsproblemen komen waar mogelijk tegemoet worden gekomen bij het betalen van de pensioenpremies. Pensioenuitvoerders proberen hier inmiddels steeds meer aan te voldoen. Maar wat is er allemaal mogelijk?

Betalingsafspraken

Veel pensioenuitvoerders maken individuele afspraken met werkgevers die liquiditeitsproblemen hebben of op korte termijn verwachten. Andere pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid en rekenen geen rentevergoeding in uw rekening courant. Daarnaast worden de betalingstermijnen verruimd binnen de wettelijke mogelijkheden (art. 29 pensioenwet).

  • Pensioenuitvoerder spant zich in om achterstallige premie te innen
  • Pensioenuitvoerder informeert de deelnemers en de werkgever wanneer de premieachterstand het noodzakelijk maakt de opbouw van pensioenaanspraken te beëindigen door premievrijmaking of pensioenaanspraken zonder premievrije waarde te laten vervallen.
  • Pensioenuitvoerder kan op zijn vroegst drie maanden na voorgaande melding de opbouw van pensioenaanspraken beëindigen door premievrijmaking of pensioenaanspraken zonder premievrije waarde laten vervallen.
  • De premievrijmaking vindt op zijn vroegst plaats per de datum die vijf maanden voor het tijdstip van informeren van de deelnemers is gelegen.
  • De dekking van het arbeidsongeschiktheidsrisico of het overlijdensrisico blijft volledig in stand tot drie maanden na de in het eerste lid bedoelde mededeling.

Over de bovenstaande wettelijke termijnen die zijn vastgelegd in de pensioenwet is er overleg geweest met het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid om deze regels te versoepelen. Tot op heden gelden deze termijnen nog strikt. Wenst u gebruik te maken van een betalingsregeling dan verneem ik dat graag van u zodat dit kan worden bespreken met uw pensioenuitvoerder.

Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

De NOW is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. Vandaag is duidelijk geworden dat naast het loon ook andere kosten zoals bijvoorbeeld pensioenpremies worden vergoed onder deze regeling. Het UWV hanteert een opslag van 30% bovenop de loonsom.

Meer informatie over de NOW vindt u op bijvoorbeeld via de site van het UWV of de site van de overheid.

Betalingsvoorbehoud

De werkgever kan zich bij het sluiten of bij een wijziging van de pensioenovereenkomst het recht voorbehouden de premiebetaling (voor zover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever) te verminderen of te beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Dit voorbehoud is dan vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met de pensioenuitvoerder en opgenomen in de pensioencommunicatie naar de deelnemers.

Is een dergelijke bepaling opgenomen in uw uitvoeringsovereenkomst en wenst u een beroep te doen op deze bepaling dan raad ik u aan dat zo spoedig mogelijk te melden bij mij of bij uw pensioenuitvoerder. Samen met u kan ik dan beoordelen of een beroep op dit betalingsvoorbehoud in uw situatie mogelijk is.

Eenzijdige wijziging pensioenovereenkomst

Mogelijk heeft u in de pensioenovereenkomst, arbeidsovereenkomst en/of het pensioenreglement een wijzigingsbeding opgenomen. Voor een beroep op deze bepaling dient er sprake te zijn van een zwaarwichtig belang zodat het belang van uw medewerkers naar redelijkheid moet wijken.

Voor een beroep op deze bepaling zal de pensioenregeling voor de toekomst moeten worden gewijzigd. Dit is een ingrijpende aanpassing van de pensioentoezegging. Het zwaarwichtig belang zal dan ook moeten worden aangetoond. Ook zal deze wijziging moeten worden gecommuniceerd naar alle deelnemers.

Vragen?

Als u vragen heeft over de betaling van de pensioenpremies of het aanpassen van uw pensioenregeling dan verneem ik dat uiteraard graag.

Voor werkgevers

Pensioen voor medewerkers
Verzekeren loondoorbetaling
WGA-aanvulling en WIA-excedent

Voor ondernemers

Inkomensplanning
Pensioen- of lijfrenteadvies
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Overlijdensrisicoverzekering
Compagnonsverzekering

Voor werknemers

Pensioenplanning
Pensioen- en lijfrenteadvies
Pensioen en echtscheiding
Overlijdensrisicoverzekering

Direct advies